Wijkvereniging Damsigt is geregistreerd als een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Dit heeft voordelen voor ons en voor donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

De volledige gegevens zijn hier onder vermeld:

Statutaire  naam:

Wijkvereniging Damsigt

RSIN/Fiscaalnummer:

28.14.870;

Adres:

Duivesteijnstraat 22

2272 AN Voorburg

Doelstelling en beleidsplan:

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt:

Het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk (Groot) Damsigt.

De wijkvereniging is als eigenaar verantwoordelijk voor het (financiële) beheer van het wijkgebouw De Boot, het onderhoud en de verhuur aan haar leden. De wijkvereniging organiseert activiteiten voor jong en oud in het wijkgebouw.

De wijkverenging werkt samen met partners/huurders zoals buitenschoolse kinderopvang Partou en de bridgeclub.

Daarbij informeert de wijkvereniging wijkbewoners d.m.v. de nieuwsbrief ‘WijkWijzer’, de website www.wijkverenigingdamsigt.nl en de Facebookpagina van de wijkvereniging.

De wijkvereniging ondersteunt en faciliteert o.a. Koningsdag en het Buurtpreventieteam en is het aanspreekpunt voor samenwerking met andere clubs en verenigingen in de wijk. Als laatste sponsort de wijkvereniging initiatieven die een raakvlak hebben met de wijk Damsigt en haar bewoners, zoals Stadstuin Rusthout en het boek over de geschiedenis van de wijk: Damsigt, een wijk apart..

Beloningsbeleid:

De wijkvereniging draait voornamelijk met vrijwilligers. Er is geen sprake van een vergoeding voor het merendeel van het vrijwilligerswerk. Voor enkele structurele facilitaire taken zoals schoonmaak en incidenteel onderhoud aan het gebouw wordt een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd.

Bestuur:

Het Bestuur van de wijkvereniging bestaat uit 3 leden.

  • Patrick Mingaars, voorzitter
  • Danielle Visser, penningmeester
  • Nienke de Kruijf, secretaris

Verder zijn er vele betrokkenen in diverse commissies en wordt de penningmeester jaarlijks voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering gecontroleerd door een gekozen Kas Controle Commissie.

Activiteiten en financiële verantwoording:

Een overzicht van de georganiseerde activiteiten in het afgelopen jaar, is te vinden in de ALV stukken die via bijgaande link te vinden zijn. Ook de meest recente financiële verantwoording vind je daarin terug.

WV Damsigt verantwoording ALV feb 24

Verslag ALV 09022024 def